MUDr. Ivana Juránková
zubní lékařka

Poučení o ochraně osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správce:

MUDr. Ivana Juránková

Praktická zubní lékařka

Dr. Davida Bechera 827/3

Karlovy Vary, 360 01

IČO.: 476 985 01

 

dále jen „Praktická zubní lékařka“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s

  • zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů zejména ustanovení týkající se zdravotnické dokumentace či NZIS
  • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o specifických zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zpracovává o pacientech následující typy údajů za účelem poskytnout zdravotní služby:

 

- jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě  místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li pacient  na území České republiky, pohlaví, číslo pojištěnce.

 

- údaje o příslušnosti k zdravotní pojišťovně, popř. údaje o uzavřené pojistné smlouvě s pojišťovnou.

 

- kontaktní údaje /adresa pacienta, telefon, e-mailová adresa/.

 

Dle nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je možné se na praktickou zubní lékařku obracet k uplatnění práv v oblasti osobních údajů emailem na adrese info@juradent.cz nebo poštou na adrese Dr. Davida Bechera 827/3, Karlovy Vary, 360 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na praktickou zubní lékařku obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na praktickou zubní lékařku obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Správce skartuje po uplynutí skartační lhůty osobní údaje pacienta.

Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách v aktuálním znění a jednotlivé lhůty konkretizuje vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Lékař je nyní povinen uchovávat zdravotnickou dokumentaci před její skartací po dobu nejméně 5 let u žádanky, laboratorních testů. Lhůta 10 let je stanovena u zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru zubní lékařství.

 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.